เปิด 3 กลุ่มเปราะบาง เตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ต.ค. 66 ได้เลย

ตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้วยการเดินหน้าจ่ายเงินให้กับ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และเงินอุดหนุนบุตร ตามสิทธิที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้กับ 3 กลุ่มใน วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ส่วนวงเงินที่จะได้รับของแต่ละกลุ่มมีดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

กลุ่มที่ 2 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 3 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

รัฐบาลจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละ 600 บาท