ขั้นตอนลงทะเบียนกู้เงินออมสิน รับ 100,000 ผ่อนนาน 8 ปี

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บยส. เสริมสภาพคล่องให้กับพี่วิน ผู้ขับขี่รถรับจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการออกสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย ไม่ต้องมีหลักประกันและบุคคลค้ำให้กู้คนละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 100,000 บาท กับสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป